Dioxíny a PCB: Aktualizovaná hodnota tolerovateľného príjmu (TI)

Dioxíny a dioxínom podobné PCB sú toxické chemické látky, ktoré pretrvávajú v životnom prostredí už celé roky. Tieto látky sa hromadia v nízkych koncentráciách v potravinovom reťazci a to hlavne v tukových tkanivách zvierat. Ich prítomnosť v potravinách a krmivách v posledných 30. rokoch klesla vďaka úsiliu verejných orgánov a priemyslu.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) potvrdil závery svojich predchádzajúcich hodnotení, ktoré poukázali, že dietetická expozícia dioxínom a dioxínom podobným PCB prítomná v nízkych hladinách v potravinách a krmivách predstavuje obavu. Údaje z európskych krajín naznačujú prekročenie novej hodnoty tolerovateľného príjmu stanoveného EFSA u všetkých vekových skupín.

Vedecký Výbor expertov EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) dokončil prvú komplexnú revíziu rizík týkajúcich sa zdravia ľudí a zvierat práve z týchto látok v potravinách a krmivách. Európska komisia požiadala EFSA o hodnotenie rizika na základe prehodnotenia rozdielov medzi hodnotami TI stanovenými rôznymi vedeckými poradnými orgánmi.

Nová hodnota tolerovateľného príjmu (TI)

Pri hodnotení rizika boli taktiež zahrnuté účinky, ktoré boli pozorované u ľudí a údaje z testovaní uskutočnených na zvieratách. EFSA zároveň diskutovala svoj vedecký prístup, vrátane použitia (epidemiologických) štúdií u ľudí, s národnými expertmi v európskych krajinách s cieľom detailnejšie porozumieť metódam a použitým dátam.

Dr. Ron Hoogenboom z vedeckého Panelu EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) a predseda pracovnej skupiny pre dioxíny poznamenal: „Panel EFSA stanovil nový tolerovateľný týždenný príjem (TWI) pre dioxíny a dioxínom podobné PCB v potravinách na hodnotu 2 pikogramy na kilogram telesnej hmotnosti.“

Nová hodnota TWI je sedemkrát nižšia ako predchádzajúca hodnota, ktorá bola stanovená predchádzajúcim vedeckým Výborom Európskej komisie pre potraviny v roku 2001. Hlavné dôvody poklesu boli nové epidemiologické a experimentálne údaje o toxicite týchto látok na zvieratách a vylepšené modelovacie techniky na predpovedanie hladín v ľudskom tele v priebehu času.

Znížená kvalita spermií

Dr Hoogenboom dodal: „Pri aktualizovanej hodnote TWI neboli pozorované nepriaznivé účinky na kvalitu spermií. TWI tiež chráni pred inými účinkami pozorovanými pri štúdiách u ľudí ako napríklad vyššia hladina hormónu stimulujúceho štítnu žľazu u novorodencov a poškodenie vývoja skloviny na zuboch“.

Expozícia pre všetky vekové skupiny presahuje TWI

Hlavnými prispievateľmi k priemernej expozícii u väčšiny vekových skupín v európskych krajinách sú ryby (najmä mastné ryby), syry a mäso z hospodárskych zvierat. Dr. Hoogenboom poznamenal: „Priemerné a vysoké expozície boli 5 až 15-násobne vyššie ako nová hodnota TWI u adolescentov, dospelých a starších jedincov. Batoľatá a ostatné deti do 10 rokov mali podobný rozsah prekročenia TWI.“

Odporúčania vedeckého Panelu

Tieto prekročenia predstavujú zdravotné obavy, ale toxicita najviac škodlivých dioxínom podobných PCB môže byť preceňovaná,“ povedal Dr. Hoogenboom. „Pri výpočte toxicity takýchto látok sa používajú medzinárodne dohodnuté hodnoty známe ako faktory ekvivalentnej toxicity (TEF). Vedecký Panel by podporil preskúmanie faktorov TEF pre dioxíny a dioxínom podobné PCB vzhľadom na nové vedecké údaje. Ak sa potvrdí nižšia toxicita, znížilo by to obavy pre spotrebiteľov.“

Nadviazanie na stanovisko EFSA

Európska komisia a členské štáty EÚ budú diskutovať o opatreniach na úrovni riadenia rizika v nadväznosti na vedecké poradenstvo EFSA s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa.

Viac informácií

Dioxíny sú nežiaduce vedľajšie produkty vznikajúce pri tepelných a priemyselných procesoch. PCB mali veľa priemyselných aplikácií predtým, ako boli v osemdesiatich rokoch zakázané v EÚ. Dvanásť PCB sa označuje ako „dioxínom podobné PCB“, pretože majú spoločné toxikologické vlastnosti s dioxínmi. Viac informácií nájdete na stránke EFSA v sekcii Dioxins and PCBs.

Pôvodné znenie tlačovej správy EFSA: Dioxins and related PCBs: tolerable intake level updated

Pre otázky zo strany médií, prosím, kontaktujte:

EFSA Media Relations Office
Tel:+39 0521 036 149
Email: Press@efsa.europa.eu

Zverejnené: 20.11.2018 Parma

Správu priniesla EFSA