Nové pravidlá proti klamlivým a nekalým praktikám

Európskym parlamentom 17.4.2019 schválená smernica, ktorá je súčasťou balíka s názvom Nová dohoda pre spotrebiteľov, novelizuje aktuálne smernice o nekalých obchodných praktikách, o právach spotrebiteľov, o neprijateľných zmluvných podmienkach a o označovaní cien výrobkov.

Smernica, ktorú poslanci schválili pomerom hlasov 474 (za): 163 (proti): 14 (zdržali sa hlasovania), sa momentálne z Európskeho parlamentu presunie na stôl ministrov členských štátov. V prípade, že ju schvália v nezmenenom znení, nové pravidlá vstúpia do platnosti. Členské štáty budú mať následne 24 mesiacov na transpozíciu jej ustanovení do svojej vnútroštátnej legislatívy.

Dvojaká kvalita
Smernica sa zaoberá aj dvojakou kvalitou produktov (výrobky odlišného zloženia či s rôznymi charakteristikami ponúkané pod rovnakou značkou)
Schválený text rozširuje aktuálnu definíciu klamlivých obchodných praktík, za ktoré by sa v budúcnosti mohlo považovať aj to, ak spoločnosť propaguje tovar v jednom členskom štáte ako identický s tovarom uvádzaným na trh v ďalších štátoch, hoci majú tieto tovary podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti. Zakázať takúto praktiku však bude možné iba za predpokladu, že odlišné zloženie nebude odôvodnené legitímnymi a objektívnymi faktormi.
Medzi tieto faktory by mali patriť okrem iného dostupnosť alebo sezónnosť surovín, zlepšovanie prístupu k zdravým a výživným potravinám či právo obchodníka ponúkať tovar rovnakej značky na rôznych geografických trhoch v baleniach rôznej hmotnosti alebo objemu.

Sankcie za porušenie pravidiel

Najvyššia možná sankcia za rozsiahle porušovanie právnych predpisov, ktoré poškodzuje spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch, by na základe nových pravidiel mala byť aspoň na úrovni štyroch percent ročného obratu obchodníka v predchádzajúcom roku. Pokiaľ nie sú informácie o obrate k dispozícii, maximálna pokuta by mohla dosiahnuť dva milióny eur.

Schválený text smernice si môžte stiahnuť na nasledovnom odkaze:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0029-AM-111-111_SK.pdf