Týždeň bezpečnosti potravín

NITRIANSKE UNIVERZITNÉ DNI Týždeň bezpečnosti potravín Dátum: 27.4.2021 Forma podujatia ONLINE cez platformu MS Teams Linka na podujatie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA4YmZhODItNzA5My00YzYwLTliZjItMmQ3ZDUxZGM5MzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%2270f2b499-fb02-4128-aaa3-61c4f5949c9e%22%7d Program podujatia Odborná diskusia k problematike bezpečnosti potravín. Prezentácia študijných programov Fakulty biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre. Odborné prednášky, video prezentácie, dotazníkové…