GFSI Globálna iniciatíva pre bezpečnosť potravín

Čo je GFSI?

Global Food Safety Initiative (GFSI) v preklade znamená Globálna iniciatíva pre bezpečnosť potravín. Táto medzinárodná organizáciaspája kľúčových aktérov potravinárskeho priemyslu, aby spolupracovali na neustálom zlepšovaní systémov manažérstva bezpečnosti potravín na celom svete.
Vedúci predstavitelia potravinárskeho priemyslu vytvorili v roku 2000 organizáciu GFSI s víziou: aby sa našli spoločné riešenia pre odstránenie obáv obchodných partnerov a spotrebiteľov týkajúce sa potravín. Hlavnými cieľmi sú:

 • znížiť riziká pre bezpečnosť potravín,
 • znížiť náklady na audit
 • budovať dôveru v celom dodávateľskom reťazci.

Komunita GFSI pracuje na báze dobrovoľníctva a je zložená z popredných svetových expertov na bezpečnosť potravín z maloobchodných, výrobných a potravinárskych spoločností, ako aj medzinárodných organizácií, vlád, akademickej obce a poskytovateľov služieb pre potravinársky priemysel.

GFSI je riadená Fórom spotrebného tovaru (CGF), globálnou priemyselnou sieťou, ktorá podporuje myšlienku: „Lepšie žiť prostredníctvom lepšieho podnikania“.

Vízia GFSI

Bezpečné potraviny pre spotrebiteľov, všade.

Misia GFSI

Poskytovať nepretržité zlepšovanie systémov manažérstva bezpečnosti potravín s cieľom zabezpečiť dôveru v dodávku bezpečných potravín spotrebiteľom na celom svete.

Ciele GFSI

 • Znížiť riziká pre bezpečnosť potravín poskytnutím rovnocennosti a konvergencie medzi systémami manažérstva bezpečnosti potravín.
 • Znižovať náklady v globálnom potravinovom systéme odstránením nadbytočnosti a zlepšením prevádzkovej efektívnosti.
 • Rozvíjať kompetencie a budovanie kapacít v oblasti bezpečnosti potravín s cieľom vytvoriť konzistentné a účinné globálne potravinové systémy.
 • Poskytnite jedinečnej medzinárodnej platformy zainteresovaných strán pre spoluprácu, výmenu poznatkov a vytváranie sietí.

Čo GFSI vykonáva?

 • Špecifikuje požiadavky na benchmarking (vzájomné porovnávanie) certifikačných schém určených na certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti potravín.
 • Spája odborníkov v oblasti bezpečnosti potravín v rámci globálnej siete.
 • Podporuje globálne zmeny prostredníctvom projektov viacerých zainteresovaných strán v strategických otázkach (napr. spôsobilosť audítora, regulačné záležitosti, bezpečnosť potravín pre malých dodávateľov).

Čo GFSI nevykonáva?

 • Nevytvára politiky pre maloobchodníkov, výrobcov potravín alebo vlastníkov certifikačných programov pre bezpečnosť potravín.
 • Nevykonáva akreditačné alebo certifikačné činnosti.
 • Nevytvára vlastné alebo akékoľvek systémy alebo normy pre bezpečnosť potravín.
 • Nevykonáva školenia.
 • Nevykonáva žiadne iné aktivity mimo rozsahu bezpečnosti potravín, ako sú dobré životné podmienky zvierat, životné prostredie alebo etické získavanie surovín.

Pozadie

Počas 90-tych rokov sa uskutočnila séria významných medzinárodných kríz potravinovej bezpečnosti vrátane BSE, dioxínov a listerií. V rámci potravinárskeho priemyslu rástla únava z neustálych auditov, keďže maloobchodníci a vlastníci značiek potravín kontrolovali výrobcov potravín voči požiadavkám nespočetného množstva rôznych interných štandardov, z ktorých každý štandard bol vyvinutý samostatne a bez ohľadu na konvergenciu. Výsledky nepreukázali potrebnú konzistenciu. Dôvera spotrebiteľov a potravinárskeho priemyslu bola aj napriek týmto štandardom nízka.
Generálni riaditelia svetových maloobchodných predajcov potravín, ktorí pracujú prostredníctvom svojej nezávislej siete CIES – Food Business Forum, teraz Fóra spotrebného tovaru (CGF), sa dohodli na spolupráci. V máji 2000 bola založená nezisková nadácia Global Food Safety Initiative.

Návrh

Hlavný cieľ bol stanovený na samom začiatku a zostáva presvedčivým posolstvom: „certifikovaný raz, uznávaný všade“.

GFSI zvolila prístup benchmarkingu, pertože v tejto dobe už existovali viaceré štandardy pre bezpečnosť potravín, pomocou ktorých sa vykonávali komerčné certifikácie. Britské konzorcium maloobchodu zverejnilo svoj prvý štandard bezpečnosti potravín (BRC) v roku 1998. Nemeckí a francúzski maloobchodníci začali spolupracovať na Medzinárodnej potravinovej norme (IFS International Food Standard) a na Inštitúte pre marketing potravín (Food Marketing Institute), Obchodnej asociácii pre Seroamerických maloobchodníkov pracovali na štandarde Bezpečná kvalita potravín (SQF Safe Quality Food).
Pomocou benchmarkingu sa dôveryhodne určila rovnocennosť medzi týmito certifikačnými programami a zároveň sa ponechal flexibilita pre ich tvorcov a možnosť prispôsobovania sa potrebám na trhu.

GFSI Dnes

Spoločnosť GFSI sa vyvinula tak, aby sa stala viac ako len organizáciou pre vykonávanie benchmarkingu. Spoločný prístup spája medzinárodných expertov na bezpečnosť potravín z celého dodávateľského reťazca na stretnutiach Technickej pracovnej skupiny (Technical Working Group) a Vlastníkov certifikačných schém (Stakeholders), konferenciách a regionálnych podujatiach. GFSI zdieľa poznatky, podporuje harmonizovaný prístup a spoločnú víziu bezpečných potravín pre spotrebiteľov na celom svete.

Strategické smerovanie pre GFSI poskytuje predstavenstvo GFSI, ktoré je riadené priemyselným odvetvím, maloobchodníkmi, výrobcami potravín a poskytovateľmi potravinárskych služieb.

Každodenné riadenie GFSI vykonáva Fórum spotrebného tovaru (CGF The Consumer Goods Forum), ktoré predstavuje globálnu priemyselnú sieť založenú na parite, riadenú jej členmi.

Ďalšie informácie

https://www.mygfsi.com