Konkurencieschopnosť vinárskeho sektora EÚ

Opatrenia EÚ v oblasti produkcie vína prispeli k nákladovej efektívnosti a zvýšeniu spolupráce výrobcov vína. Pravidlá štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sú koherentné a prispievajú k plneniu cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Tieto zistenia sú súčasťou dvoch nezávisle vykonaných štúdií, ktoré hodnotia opatrenia SPP uplatniteľné na sektor vína v EÚ a nástroje štátnej pomoci pre sektory poľnohospodárstva a lesného hospodárstva EÚ. Súčasťou stáleho záväzku Európskej komisie je hodnotiť účinnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátanie vinárskeho sektora.

Štúdia o hodnotení opatrení SPP uplatniteľných na sektor vinohradníctva a vinárstva, uverejnená 2. apríla 2019, vychádza z kolektívnych skúseností orgánov, ktoré riadia národné podporné programy, príjemcov opatrení v rámci programov a ich konkurentov. Konzultovalo sa aj s 2 000 spotrebiteľmi a 30 maloobchodníkmi s vínom. Cieľom tohto hodnotenia bolo zabezpečiť, aby použité nástroje poskytovali daňovým poplatníkom dobrú hodnotu, účinne prispievali k širším cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky a Európskej únie ako celku a zároveň bránili narušeniu trhu alebo nekalej hospodárskej súťaži.

V rámci vinárskeho sektora nástroje EÚ podporili rozsiahlu reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov. Tento prístup, ktorý predstavuje viac ako polovicu celkového rozpočtu na podporné programy sektora, viedol k výraznej mechanizácii a zvýšeniu nákladovej efektívnosti vinohradov. Celkovo to malo pozitívny vplyv na produktivitu pestovateľov a výrobcov vína, čím sa zlepšila ich konkurencieschopnosť.

Zo štúdie tiež vyplýva, že výrobcovia vína využívali jasné pravidlá označovania stanovené Európskou úniou. Tieto požiadavky na označovanie zabezpečili rovnaké podmienky, spravodlivú hospodársku súťaž a zvýšenú dôveru spotrebiteľov. Enologická regulácia Európskej únie sa tiež osvedčila pri zaručovaní kvality a bezpečnosti.

V neposlednom rade podporné opatrenia zamerané na podporu prístupu na zahraničné trhy posilnili spoluprácu medzi výrobcami vína, napríklad prostredníctvom akcií kolektívnej podpory. To viedlo k zlepšeniu ich rokovacej pozície v dodávateľskom reťazci.

Hodnotenie nástrojov uplatniteľných na štátnu pomoc v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, uverejnené 4. apríla 2019, hodnotí pravidlá rámca štátnej pomoci v poľnohospodárstve na roky 2014 – 2020 týkajúce sa ôsmich opatrení pomoci. Štúdia skúma vhodnosť týchto pravidiel, ich efektívnosť, účinnosť a súdržnosť a skúma využívanie štátnej pomoci členskými štátmi a ich rozhodnutia v rámci postupov štátnej pomoci.

Štúdia konštatuje, že štátna pomoc reaguje na potreby poľnohospodárskeho sektora a rieši zlyhania trhu. Okrem toho výsledky podpory presahujú priame účinky na príjemcov, čo prispieva aj k cieľom SPP a politikám verejného zdravia.

Okrem toho sa zistilo, že účinky na hospodársku súťaž a obchod sú obmedzené. Hoci sa vyskytli aj negatívne účinky, tieto boli relatívne malé a neprevažovali nad pozitívnymi prínosmi. Štúdia nakoniec zistila, že nástroje štátnej pomoci boli v súlade s ostatnými príslušnými politikami EÚ.

Obe štúdie budú doplnené širšou verejnou konzultáciou, ktorá bude trvať 12 týždňov. Konzultácie o opatreniach vo vinárskom sektore sa začali 7. marca a rozhodnutie o štátnej pomoci sa má začať v prvej polovici roka 2019.

Viac informácií

Víno v EÚ

Štátna pomoc v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach

Správu priniesla: Európska Komisia