Nová publikácia „Legislatíva a kontrola potravín“

V súčasnosti sa neustále zvyšujú požiadavky na kvalitu a bezpečnosť potravinárskych výrobkov a ochranu zdravia spotrebiteľa. Výroba potravín je vo vzťahu k legislatíve upravená pomerne dobre a rozsiahle. V jej histórii sa bezpečnosti potravín nikdy nevenovala taká pozornosť ako dnes a to nielen vďaka doterajším aféram ale aj vďaka informačným a komunikačným technológiám, vďaka rozvoju analytických metód a nárastu poznatkov.

Činnosť každého prevádzkovateľa potravinárskeho podniku sa musí zakladať na dôslednom dodržiavaní legislatívnych pravidiel pre bezpečnosť potravín, metrológiu a technických noriem. Potravinárska prax preto neustále zvyšuje požiadavky na absolventov škôl. Z uvedeného vyplýva potreba zvyšovať vedomosti študentov v oblasti potravinárskej legislatívy, ako aj metrológie tak, aby našli svoje uplatnenie v širokom spektre potravinárskych podnikov. 

Predkladaná vysokoškolská učebnica predstavuje súhrn informácií pre štúdium národnej a európskej potravinárskej a metrologickej legislatívy. V publikácii sa zaoberáme úradnou kontrolou potravín v podmienkach Slovenskej republiky a EÚ a jej formami, tvorbou národnej a európskej legislatívy v oblasti potravín, národnými a európskymi požiadavkami potravinového práva, metrologickou legislatívou, označeným spotrebiteľským balením a spotrebiteľským balením a jeho kontrolou, technickou štandardizáciou, poskytovaním informácii o potravinách spotrebiteľom, informáciami o prameňoch potravinového práva, ochrannými známkami a ochranou práva spotrebiteľa v EÚ.

V publikácii sú zhrnuté aktuálne poznatky zamerané na rozšírenie vedomostí študentov, ale i pracovníkov z potravinárskych podnikov, pre správne používanie právnych predpisov, ich vysvetlenie a používanie v potravinárskej praxi s cieľom zabezpečiť produkciu bezpečných potravín.

Publikácia predstavuje súbor poznatkov, ktoré tvoria základ  pre riadenie väčšiny činností  prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Dôležité je však neustále sledovať zmeny legislatívy, pretože tie prebiehajú neustále a sú rozhodujúce pre  riadenie a kontrolu.

Naše poďakovanie patrí recenzentom predkladanej publikácie prof. Ing. Ľubomírovi Valíkovi, PhD. Ing. Radovanovi Gažarovi, PhD., za ich podnetné pripomienky a návrhy k predloženému textu, ktoré umožnili jeho skvalitnenie a pomohli odstrániť formálne chyby a nedostatky.

Knihu si možno objednať:

https://vydavatelstvo.uniag.sk/ucebnice/9484-legislativa-a-kontrola-potravin-9788055222318.html

Autori:

Jozef GOLIAN

Jozef ČAPLA

Peter ZAJÁC

Ľubomír BELEJ