Týždeň bezpečnosti potravín

NITRIANSKE UNIVERZITNÉ DNI

Týždeň bezpečnosti potravín

Dátum: 27.4.2021

Forma podujatia ONLINE cez platformu MS Teams

Linka na podujatie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA4YmZhODItNzA5My00YzYwLTliZjItMmQ3ZDUxZGM5MzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%2270f2b499-fb02-4128-aaa3-61c4f5949c9e%22%7d

Program podujatia

Odborná diskusia k problematike bezpečnosti potravín. Prezentácia študijných programov Fakulty biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre. Odborné prednášky, video prezentácie, dotazníkové prieskumy. Podujatie je zamerané na propagáciu bezpečnosti potravín, činnosti Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, činnosť jeho vedeckých výborov, propagáciu národných vedeckých skupín, úlohy odboru bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.


Čas
Diskutujúci / PrednášajúciTéma
9:00 – 10:00doc. Ing. Peter Zajác, PhD. Ing. Jozef Čapla, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva.ONLINE diskusia o bezpečnosti potravín v SR (LIVE)
10:00 – 11:30Ing. Petr Beneš Ministertvo zemědelství České republiky, Odbor bezpečnosti potravin.Ministerstvo zemědelství České republiky – spolupráce s úřadem EFSA (VIDEO prezentácia)
11:30 – 12:00doc. Ing. Peter Zajác, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstvaPrezentácia študijných odborov Fakulty biotechnológie a potravinárstva (LIVE)
12:00 – 13:00prof. Ing. Jozef Golian, Dr. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva.Trendy vo vývoji potravín v kontexte bezpečnosti potravín. (VIDEO prezentácia)
13:00 – 14:50doc. Ing. Peter Zajác, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva.Aplikácia normy ISO 22000 v potravinárstve (VIDEO prezentácia)
15:00 – 16:30Ľubica Novotná Ing. Michal Mokrý Nestlé SlovenskoSprávna hygienická prax Nestlé Slovensko. (VIDEO prezentácia)
16:30 – 17:30Ing. Mgr. Bystrický Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Odbor bezpečnosti potravín The Role of EFSA in Food Safety​. Úloha EFSA v bezpečnosti potravín. (PDF prezentácia)

Dotazníkové prieskumy

Prieskum o kvalite potravín

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hqAVcvMxUaIDNb2xGA_Qu88_KC7yXBNuq5DvD-9J15UQURQNTMwVlhETFFTS0NZMTJTVklMOE9UMy4u

Názory respondentov na označovanie potravín

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hqAVcvMxUaIDNb2xGA_QkA4UXoeHhpIsy0V6cg5LY9UOVM5SVFQMkRVUEIwV1ZQUElGWEpRTFRIOC4u

Plytvanie potravinami

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hqAVcvMxUaIDNb2xGA_Qu88_KC7yXBNuq5DvD-9J15UOEVWM01TOVhJODZHMVJDUTFZMVlHV0JYSi4u

Bezpečnosť potravín z pohľadu spotrebiteľov

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hqAVcvMxUaIDNb2xGA_Qu88_KC7yXBNuq5DvD-9J15UMjlRU0MwUDUyV0w1VUlPTlFaVVBTTjRRRS4u

Prieskum o hygienických opatreniach v predajniach potravín v súvislosti s pandémiou COVID-19

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7MyI0Hrbd0Mxj_ryyWXauovwQFcPdzjKPXaGk7Ac6LdaHyg/viewform