Podmienky

Dotknutá osoba:

 • Organizátor udalosti (praxe, exkurzie, pracovnej ponuky) a
 • študent SPU v Nitre.

Dotknutá osoba v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dávam súhlas Prevádzkovateľovi tejto internetovej stránky http://potravinarstvo.sk/prax a internetovej stránky http://online.haccp.sk (Združenie HACCP Consulting so sídlom: Slivková 12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO 41062191, DIČ 107111818063), na spracovanie mojich osobných údajov pre účely zabezpečenia poskytovaných služieb pre Fakultu biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Tento súhlas platí počas trvania poskytovaných služieb, ako aj počas následnej archivácie predložených osobných materiálov. Som si vedomý/á, že súhlas na spracovanie mojich osobných údajov môžem kedykoľvek písomne odvolať. Uvedené údaje sú dôverné a v zmysle platných právnych predpisov môžu byť poskytnuté Ministerstvu školstva, športu, vedy a výskumu SR. Zároveň beriem na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi ES/EÚ.

Služby poskytované Prevádzkovateľom na internetovej stránke http://potravinarstvo.sk/prax sú:

 • pridanie inzerátu (udalosti: prax, exkurzia, pracovná ponuka),
 • vyhľadávanie ponúk udalostí,
 • vedenie záznamu o prihlásení sa na udalosť prostredníctvom google formuláru.

Služby poskytované prevádzkovateľom na internetovej stránke http://online.haccp.sk sú:

 • evidencia dochádzky študentov na praxi prostredníctvom mobilnej aplikácie Proce55 spoločnosti East Gate, a.s. v rámci ktorej študent používa formulár na vedenie dochádzky od HACCP Consulting.
 • Údaje zaznamenávané pomocou formulára sú nasledovné:
  • UIS číslo študenta (povinné),
  • meno a priezvisko (dobrovoľné),
  • dátum a čas začatia pracovnej činnosti (povinné),
  • dátum a čas ukončenia pracovnej činnosti (povinné),
  • telefóne číslo (povinné),
  • ID číslo inštalácie aplikácie (automaticky),
  • GPS koordináty miesta výkonu praxe u Organizátora praxe (povinné),
  • GPS koordináty v prípade výkonu práce doma, tzv. HOME OFICE (nezaznamenávajú sa).

Žiadosti:

 • Žiadosť o poskytnutie informácie o tom aké osobné údaje  Dotknutej osoby sú uložené na internetovej stránke: http://potravinarstvo.sk/prax  a http://online.haccp.sk a
 • žiadosť o anonymizáciu osobných údajov Dotknutej osoby,

adresujte na E-mailovú adresu: miroslav.krocko@uniag.sk

Prípadné otázky ohľadom osobných údajov môžete adresovať aj na adresu:

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra

Tel.:037/641 5524
Fax: 037/641 5387

e-mail: studfbp@uniag.sk

Upozornenie:

 • Osobné údaje študenta budú automaticky vymazané z databázy http://online.haccp.sk tri roky po ukončení štúdia.

Copyright:

 • Obsah tejto internetovej stránky, vrátane databázy podlieha autorským právam © 2019 združenia HACCP Consulting a nesmie byť v akejkoľvek podobe používaný na internetových stránkach tretích spoločností bez písomného súhlasu združenia HACCP Consulting.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za zabezpečenie obsahu internetovej stránky pred škodlivými kódmi, vírusmi a útokmi.
 2. Prevádzkovateľ zodpovedá za neposkytnutie osobných údajov Dotknutej osoby tretím stranám.

Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené poskytnutím služieb poskytovaných prostredníctvom internetovej stránky http://potravinarstvo.sk/prax  a http://online.haccp.sk
 2. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené zverejnením informácií, ktoré uvedie Organizátor udalosti na internetovej stránke http://potravinarstvo.sk/prax  a http://online.haccp.sk
 3. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií umiestnených na Webových stránkach a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takých informácií na príslušný účel.
 4. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá môže Dotknutým osobám, používateľom  alebo akýmkoľvek tretím osobám vzniknúť používaním webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty dobrého mena.

V Nitre dňa 14.2.2019