Privacy Policy

Všeobecné obchodné podmienky HACCP Consulting s.r.o. pri poskytovaní služieb na stránke www.haccp.sk

Časť A
Úvodné ustanovenia

Článok I
Všeobecné ustanovenia

 1. HACCP Consulting s.r.o. so sídlom: Slivková 12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, HACCP Consulting s.r.o. (Spoločnosť je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Nitra, Vložka číslo:  59185/N), IČO 55118771 (ďalej len „Prevádzkovateľ” alebo aj ako „Dodávateľ”), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.haccp.sk a poskytovateľom služieb (online školenia) dostupných online na tejto internetovej doméne, subdoménach, jednotlivých stránkach a podstránkach týchto domén (ďalej len „Webové stránky”) a ako jediná je oprávnená k poskytovaniu a predaju služieb prostredníctvom uvedených Webových stránok.
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HACCP Consulting s.r.o. (ďalej len „VOP”), ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na stránke https://haccp.sk/obchodne-podmienky/
 3. VOP sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb Prevádzkovateľa uvedených na internetovej stránke www.haccp.sk a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a medzinárodných zmlúv, resp. dohôd a zvyklostí.
 4. Všetky právne vzťahy, ktoré nie sú riešené vo VOP alebo objednávke medzi Dodávateľom a Objednávateľom resp. Klientom  sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Článok II
Výklad pojmov

 1. Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre  vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu  medzi Prevádzkovateľom a Klientom sa interpretujú nasledovným spôsobom:

Aktuálna ponuka služieb a produktov je ponuka zverejnená na internetovej stránke www.haccp.sk, ktorá obsahuje najmä názov služby alebo produktu, bližší popis a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky služieb a produktov (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.haccp.sk. Na zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky služieb a produktov sa táto zmena nevzťahuje.

Autorský zákon je zákon NR SR č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (Zákon č. 125/2016 Z.z. SR).

Cenník je cenník Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.

Certifikát je doklad potvrdzujúci, že klient úspešne absolvoval školenie alebo splnil požiadavky. Certifikát má platnosť 1 rok od dátumu vystavenia.

E-Shop je internetový obchod Prevádzkovateľa umiestnený na internetovej stránke www.haccp.sk umožňujúci objednávanie Služieb alebo Produktov ponúkaných Prevádzkovateľom na uvedených stránkach a ich následný nákup.

Elektronická objednávka je objednávka Služieb zadaná Objdnávateľom, ktorú generuje webová stránka Prevádzkovateľa v elektronickom košíku pred zrealizovaním platby.

Konto užívateľa predstavuje možnosť klienta využívať  Služby poskytované prevádzkovateľom, vzniká na základe registrácie Klienta na Webových stránkach prostredníctvom vyplnenia registračného formulára.

Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Objednávateľ alebo Klient je fyzická alebo právnická osoba spôsobilá pre právne úkony, objednávajúca si Služby za odplatu, ktorá prejavila záujem nakupovať Služby alebo Produkty cez E-Shop a uzavrieť s Prevádzkovateľom kúpnu zmluvu ohľadom Služieb alebo Produktu ponúkaného cez E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop, poštou alebo e-mailom odoslala záväznú elektronickú objednávku. Za objednávateľa právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo iný poverený zástupca.

Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje objednávateľa, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného Produktu, kúpnu cenu objednaného Produktu vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) Produktu , cenu za doručenie (prepravu) Produktu do miesta dodania prípadne ďalšie podmienky.

ONLINE Školenie je elektronická služba poskytovaná klientom, zverejnená na na Webových stránkach www.haccp.sk. Služba je poskytovaná napr. formou video prezentácií a powerpointových prezentácií,

Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od Objednávateľa / Klienta, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný Produkt doručený.

Osvedčenie je doklad potvrdzujúci, že klient úspešne absolvoval akreditované školenie alebo splnil požiadavky. Osvedčenie má platnosť dobu neurčitú. Platnosť osvedčenia môže skončiť na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa pri zásadných zmenách v právnych predpicoch s dopadom na poskytnutú  Službu.

Písomná objednávka je objednávka Služieb, vyplnená resp. zadaná Objednávateľom a zaslaná v písomnej podobe poštou alebo v elektronickej podobe e-mailom a akceptovaná Prevádzkovateľom, ktorá má formu a obsahové náležitosti stanovené Prevádzkovateľom (Druh a množstvo objednaných služieb, Meno firmy/osoby, IČO, DIČ, adresa spoločnosti/osoby, tel. číslo, fakturačná adresa, veta: Záväzne si objednávam…). Objednávateľa môže byť zadaná aj prostredníctvom obchodného zástupcu Prevádzkovateľa.

Platnosť objednávky je deň potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom. Internetová stránka Prevádzkovateľa zasiela Objednávaetľovi e-mail s potvrdením objednávky.

Produkty sú hmotné tovary poskytované Prevádzkovateľom na webových stránkach, ktorých rozsah a/alebo špecifikácia závisí od aktuálnej ponuky uvedenej na webových stránkach prevádzkovateľa.

Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o Klientovi vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu Klienta. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu.

Skupinový administrátor je zamestnávateľ, osoba, manažér alebo akýkoľvek pracovník Klienta, ktorý je zodpovedný za monitorovanie priebehu školenia klientov priradených k jeho kontu užívateľa.

Služby sú nehmotné služby poskytované Prevádzkovateľom na webových stránkach, ktorých rozsah a/alebo špecifikácia závisí od aktuálnej ponuky uvedenej na webových stránkach prevádzkovateľa.

Školenie je služba poskytovaná klientom na vopred určenom mieste alebo v mieste prevádzky klienta poskytovaná formou ústneho výkladu.

Telefonická Objednávka je objednávka Služieb, zadaná  prostredníctvom obchodného zástupcu Prevádzkovateľa na základe žiadosti Objednávateľa alebo priamo zadaná Klientom. Pri telefonickej objednávke sa vyžaduje identifikácia Objednávateľa.

Test je forma preskúšania vedomostí klienta vykonávaná elektronickou formou alebo písomnou formou. Užívateľ vyhovie v teste ak správne zodpovie minimálne 64% otázok.

Účinnosť zmluvy je deň podpisu zmluvy uzavretej v písomnej forme oboma zmluvnými stranami.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zmluva je zmluva uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, na základe ktorej Prevádzkovateľ poskytuje Objednávateľovi Služby; neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak Zmluva neurčuje niečo iné, sú VOP a Objednávka. V zmysle § 272 ods. 1 zákona č. 513/1991 v znení neskorších predpisov zmluva sa uzatvára v písomnej forme, ak aspoň jedna zo zmluvných strán pred vznikom zmluvného vzťahu prejaví svoju vôľu zmluvu uzavrieť v písomnej forme.

Zmluvné strany sú Prevádzkovateľ a Klient.

 1. Ak niektoré pojmy definované vo VOP budú mať v Zmluve a/alebo Objednávke definovaný iný význam, budú vykladané v súlade s ich definíciou uvedenou v Zmluve a/alebo Objednávke.

Časť B
Služby poskytované Klientom

Článok I
Objednanie Služieb a vznik zmluvného vzťahu

 1. Prevádzkovateľ poskytuje a zabezpečuje pre Klientov najmä nasledovné Služby:
  • ONLINE školenia,
  • školenia,
  • zverejnenie loga Klienta na titulnej stránke Webových stránok,
  • zverejňovanie reklamných bannerov na Webových stránkach,
  • zverejňovanie reklamných informácií v centrálnom priestore Webových stránok
  • návrh a realizácia špecializovaných riešení pre Klientov (špeciálne školenia)
  • zverejňovanie inzercie a poskytovanie reklamného priestoru,
  • ďalšie reklamné produkty.
 2. Prevádzkovateľ umožňuje Klientom po ich registrácii okamžitý prístup k možnosti objednania si  služieb a produktov.
 3. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb a kúpu produktov sa vyžaduje registrácia Klienta na Webových stránkach prostredníctvom vyplnenia registračného formuláru, ak nie je pri konkrétnej Službe výslovne uvedené inak. Klient môže zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť registráciu.
 4. Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú na základe elektronickej, písomnej alebo telefonickej objednávky so všetkými požadovanými náležitosťami. Objednávka môže byť zrealizovaná aj prostredníctvom obchodného zástupcu Prevádzkovateľa. Objednávka je platná až po jej akceptácii Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je pred akceptáciou Objednávky oprávnený si telefonicky, faxom alebo inou formou potvrdiť u Objednávateľa údaje uvedené na Objednávke a v prípade pochybností má právo od Objednávateľa požadovať doplňujúce údaje a ďalšie kontaktné údaje (najmä telefonický kontakt na štatutárneho alebo iného oprávneného zástupcu Objednávateľa).
 5. Objednávateľ zadaním Objednávky Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov Prevádzkovateľom v prípade, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Objednávateľ u Prevádzkovateľa objednal (zoznam absolventov).
 6. Objednávka musí obsahovať minimálne:
  • obchodné meno Objednávateľa, u právnických osôb aj právnu formu,
  • poštovú adresu sídla Objednávateľa (ulica, číslo, poštové smerovacie číslo, mesto alebo obec),
  • fakturačnú adresu Objednávateľa,
  • IČO Objednávateľa,
  • DIČ alebo IČ DPH Objednávateľa,
  • meno a priezvisko kontaktnej osoby Objednávateľa,
  • kontaktné údaje Objednávateľa (telefón, fax, e-mail),
  • druh objednanej Služby,
  • obdobie, na ktoré si Objednávateľ objednáva Služby,
  • deň, od ktorého má byť Služba sprístupnená,
  • v odôvodnených prípadoch môže Prevádzkovateľ vyžadovať, aby Objednávka bola podpísaná zo strany Objednávateľa (príp. aj potvrdená firemnou pečiatkou).
 1. Pred prijatím objednávky musí Klient potvrdiť, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s týmito podmienkami.
 2. Prevádzkovateľ sprístupní Klientovi objednané služby až po prijatí platby na uvedený účet Prevádzkovateľa.
 3. Objednávka služby zaniká:
 1. Odmietnutím zo strany Prevádzkovateľa
 2. Márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na uskutočnenie platby.
 3. Márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na vybavenie objednávky zo strany Prevádzkovateľa.

Článok II
Objednanie produktov a vznik zmluvného vzťahu

 1. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, na základe ktorej Prevádzkovateľ dodá Objednávateľovi objednaný produkt (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe záväznej elektronickej objednávky Objednávateľa ktorá sa zobrazí Objednávateľovi v elektronickom košíku e-shopu a prijatia objednávky zo strany Prevádzkovateľa, ktorej prijatie sa uskutočňuje prostredníctvom potvrdenia objednávky zo strany Prevádzkovateľa formou e-mailovej správy zaslanej na adresu elektronickej pošty Objednávateľa uvedenej v elektronickej objednávke.
 2. Pred prijatím objednávky musí Klient potvrdiť, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s týmito podmienkami.
 3. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa dodať Objednávateľovi Produkt do určeného miesta dodania a záväzok Objednávateľa Produkt v mieste dodania v dohodnutom čase.
 4. Prevádzkovateľ zašle Objednávateľovi Produkt až po prijatí platby na účet Prevádzkovateľa.
 5. Zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Objednávateľa a Prevádzkovateľa. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je Prevádzkovateľ povinný prijať.
 6. Objednávka služby zaniká:
  • Odmietnutím zo strany Prevádzkovateľa
  • Márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na uskutočnenie platby zo strany Objednávateľa
  • Márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na vybavenie objednávky zo strany Prevádzkovateľa.

Článok III
Trvanie Zmluvy,  zmena  a zánik zmluvného vzťahu

 1. Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej služby, účinnosťou odo dňa prijatia platby na uvedený účet Prevázkovateľa.
 2. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:
  • písomnou dohodou Zmluvných strán,
  • písomnou výpoveďou v prípade, ak sa zmluva uzatvára na dobu neurčitú ktorejkoľvek zo Zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s mesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede,
  • odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, ak druhá Zmluvná strana poruší svoje povinnosti podľa Zmluvy podstatným spôsobom najmä podľa čl. VIII ods. 6 a 7 VOP,
  • na základe písomného prejavu vôle objednávateľa, ktorá musí byť doručená prevádzkovateľovi pred poskytnutím  objednanej služby.
 3. Písomná výpoveď, resp. písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť doručené druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v Zmluve, resp. na inú adresu tejto Zmluvnej strany, ktorú táto Zmluvná strana písomne oznámi druhej Zmluvnej strane.
 4. Ak Klient z akéhokoľvek dôvodu zruší už objednanú a sprístupnenú Službu, v takomto prípade klientovi nevznikne nárok na vrátenie pomernej časti dohodnutej ceny.
 5. Ak zmluva zanikne odstúpením Prevádzkovateľa od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľa, objednávateľovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny.
 6. Klient je oprávnený so súhlasom  a  na základe vzájomnej dohody  s Prevádzkovateľom zmeniť Objednávku; v takomto prípade dochádza k zmene zmluvných podmienok a v súlade s článkom XII ods. 3 VOP potrebný súhlas oboch Zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu Objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.
 7. Ak zmluva zanikne bez využitia v zmluve dohodnutých služieb, Objednávateľovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. V zmluve dohodnuté Služby nie je možné bez súhlasu Prevádzkovateľa prenášať do nového zmluvného vzťahu resp. využívať po skončení v zmluve dohodnutom období poskytovania Služieb. Objednávateľovi vznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny iba v prípade ukončenia zmluvného vzťahu ešte pred začatím využívania v zmluve dohodnutých Služieb. Za nevyčerpané služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 8. Prevádzkovateľ vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 EUR.

Článok IV
Cena Služieb a Produktov, platobné podmienky

 1. Cena za Služby a Produkty je uvedená v aktuálnej ponuke na webových stránkach www.potravinarstvo.com/skolenia a www.potravinarstvo.sk
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien cien na webových stránkach www.potravinarstvo.com/skolenia a www.potravinarstvo.sk
 3. Platnosť novej ceny začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke www.potravinarstvo.com/skolenia a www.potravinarstvo.sk
 4. Všetky ceny uvedené na webových stránkach www.potravinarstvo.com/skolenia a potravinarstvo.sk sú uvedené v mene Euro s DPH. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.
 5. Kúpna cena Produktu nezahŕňa náklady na prepravu Produktov zo skladu/predajne/prevádzky Prevádzkovateľa do miesta dodania, ktoré budú objednávateľovi účtované osobitne podľa spôsobu prepravy Produktu do miesta dodania, ktoré si objednávateľ zvolil.
 6. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu Prevádzkovateľovi, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je Objednávateľ oprávnený vybrať si pri objednávaní Produktu:
  1. platba na účet Prevádzkovateľa platobnou kartou pred dodaním Produktu
  2. platba na účet Prevádzkovateľa prevodným príkazom pred dodaním Produktu
 7. Záväzok Objednávateľa zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na bankový účet Prevádzkovateľa uvedený v potvrdení prijatia objednávky. Pri platbe na bankovým prevodom na účet Prevádzkovateľa sa Objednávateľ zaväzuje uviesť správne údaje: číslo svojho bankového účtu, variabilný symbol (číslo objednávky), sumu vo výške zodpovedajúcej súhrnu kúpnej ceny za objednaný Produkt a prepravného. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
 8. Cenu za Služby a Produkty je Objednávateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený na objednávke alebo na faktúre riadne a včas.
 9. Pri platbe debetnou platobnou kartou alebo kreditnou platobnou kartou alebo platbe pomocou PayPal slúži Objednávateľovi ako daňový doklad potvrdenie o prijatí platby zaslané na e-mailovú adresu zadanú počas objednávania Služby alebo Produktu.
 10. Pri platbe bezhotovostným bankovým prevodom slúži Objednávateľovi ako daňový doklad Faktúra, ktorú Prevádzkovateľ zašle Objednávateľovi na e-mailovú adresu zadanú počas objednávania Služby alebo Produktu.
 11. Faktúra môže byť Prevádzkovateľom vystavená až sprístupnení Služieb Objednávateľovi, resp. na začiatku obdobia, na ktoré si Objednávateľ objednal Služby (zväčša reklamná činnosť a špeciálne služby). Faktúra bude vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si Objednávateľ využívanie Služieb objednal. Doba splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak v týchto VOP a/alebo Zmluve nie je uvedené inak.
 12. V prípade ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou fakturovanej čiastky, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania až do výšky 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. Ak Prevádzkovateľ pozastaví Objednávateľovi poskytovanie Služieb z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete alebo z iných dôvodov uvedených v týchto VOP, nie je povinný poskytnúť Objednávateľovi žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 13. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových Klientov a Klientov, u ktorých existuje riziko, že by cena Služieb nemusela byť uhradená riadne a včas, je Prevádzkovateľ oprávnený žiadať zálohu alebo platbu vopred na základe vystavenej faktúry s dátumom splatnosti najneskôr v deň, ktorý je označený ako začiatok používania Služieb. V prípade, že platba nebude uskutočnená, Prevádzkovateľ má právo odmietnuť Objednávateľovi objednané Služby sprístupniť.

Článok V
Čas dodania (Dodacia lehota)

 1. Dodacia lehota, v ktorej je Prevádzkovateľ povinný dodať Objednávateľovi Službu je 3 pracovné dni od prijatia platby od Objednávateľa na účet Prevádzkovateľa za podmienky, že Objednávateľ pri platení uviedol správny variabilný symbol (číslo objednávky). V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu (čísla objednávky) začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke objednávateľa.
 2. Dodacia lehota, v ktorej je Prevádzkovateľ povinný dodať Objednávateľovi Produkt je najneskôr do 15 pracovných dní od dňa potvrdenia prijatia objednávky ak VOP a/alebo potvrdenie prijatia objednávky neustanovujú inak.
 3. S rôznymi spôsobmi dodania Produktov, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania Produktu je Objednávateľovi poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.
 4. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti Prevádzkovateľa začína dodacia lehota plynúť až od pripísania kúpnej ceny na bankový účet Prevádzkovateľa za podmienky, že Objednávateľ pri platení uviedol správny variabilný symbol (číslo objednávky). V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu (čísla objednávky) začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke objednávateľa.

Článok VI
Miesto dodania

 1. Miestom dodanie je adresa, ktorú Objednávateľ uviedol v objednávke ako miesto dodania a Prevádzkovateľ ju ako miesto dodania potvrdil.

Článok VII
Spôsob prepravy Produktu do miesta dodania

 1. Spôsob prepravy Produktu do miesta dodania si môže objednávateľ vybrať v procese objednávania Produktu po označení Produktu a zadaní miesta dodania v elektronickej objednávke.
 2. Spôsoby prepravy Produktu do miesta dodania sú:
  • Preprava slovenskou poštou.
  • Preprava kuriérom do 3 dní.
  • Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy Produktu na webovej stránke www.potravinarstvo.com/skolenia a www.potravinarstvo.sk

Článok VIII
Dodanie Produktu

 1. Záväzok Prevádzkovateľa dodať Produkt je splnený odovzdaním objednaného Produktu Objednávateľovi alebo oprávnenej osobe podľa v mieste dodania. Objednávateľ alebo oprávnená osoba spolu s Produktom prevezme aj účtovný doklad (faktúru), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Účtovný doklad prevzatý Objednávateľom alebo oprávnenou osobou slúži zároveň ako záručný list. Dodanie a prevzatie Produktu je Objednávateľ (alebo oprávnená osoba) povinný písomne potvrdiť dopravcovi na príslušnom doklade.
 2. Záväzok Prevádzkovateľa dodať Produkt sa považuje za splnený aj v prípade, ak Prevádzkovateľ bol pripravený odovzdať Produkt Objednávateľovi alebo oprávnenej osobe v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v tomto čase a mieste umožní prevzatie Produktu a Objednávateľ alebo oprávnená osoba si Produkt neprevzali z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Prevádzkovateľa
 3. V prípade, ak si Objednávateľ alebo oprávnená osoba Produkt neprevezme a následne Produkt bude vrátený Prevádzkovateľovi, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od Objednávateľa požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním Produktu.

Článok IX
Zodpovednosť za vady

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Produkt pri jeho prevzatí Objednávateľom a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Produktu v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ako záručný list slúži účtovný doklad.
 2. Podrobnosti o právach Objednávateľa vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii Produktu upravuje Reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť realizácie dodania Produktu spôsobenú uvedením nesprávnych údajov v elektronickom objednávkovom formulári.

Článok X
Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie Objednávateľa od Kúpnej zmluvy v prípade Produktov. V zmysle § 9 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. je Objednávateľ aj bez uvedenia dôvodu oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote 7 dní odo dňa jej uzavretia. Včasné odstúpenie podľa tohto bodu je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Prevádzkovateľovi. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Odstúpením objednávateľa od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Prevádzkovateľ je povinný:
  • prevziať Produkt späť od Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný doručiť Produkt Prevádzkovateľovi na vlastné náklady,
  • doručiť/vrátiť Objednávateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za Produkt, avšak vždy až po vrátení nepoškodeného Produktu, ktorý musí byť zabalený.
  • Odstúpenie Prevádzkovateľa od Kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
   1. ak pri platbe na účet Prevádzkovateľa Objednávateľ nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
   2. ak Objednávateľ alebo oprávnená osoba neprevezme objednaný Produkt od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Prevádzkovateľa,
   3. ak aj napriek všetkému úsiliu Prevádzkovateľa, ktoré možno od nej rozumne požadovať, nie je Prevádzkovateľ schopný dodať Produkt, najmä z dôvodu, že Produkt bol vypredaný, sa už nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Prevádzkovateľa inak ho zaobstarať,
   4. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Prevádzkovateľ Produkt nakupuje.
   5. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené druhej strane. Pre písomné odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailovej správy na adresu elektronickej pošty Objednávateľa uvedenú v objednávke a Prevádzkovateľovi uvedenú v potvrdení prijatia objednávky.
   6. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku Prevádzkovateľa na náhradu škody spôsobenej na Produkte ani nároku na náhradu nákladov Prevádzkovateľa vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie Produktu Objednávateľovi.
   7. Nároky voči Objednávateľovi je Prevádzkovateľ oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Objednávateľom a vrátiť mu peňažnú čiastku zníženú o sumu zodpovedajúcu jej finančným nárokom voči Objednávateľovi.

Článok XI
Práva a povinnosti Zmluvných strán

 1. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi svoj bezvýhradný súhlas pre použitie svojich osobných údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 2. Klient vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby v najvyššej možnej kvalite.
 4. Za obsahovú stránku komentárov a reklám zverejnených na Webových stránkach je v plnom rozsahu zodpovedný Klient, ktorý na Webové stránky komentáre a reklamy umiestnil samostatne alebo pomocou Prevádzkovateľa. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že Klient sa chystá uverejniť na webovej stránke www.potravinarstvo.sk komentár alebo, ktoré sú z hľadiska obsahovej stránky akýmkoľvek spôsobom v rozpore s platnými právnymi predpismi, Zmluvou, týmito VOP alebo dobrými mravmi, je oprávnený upozorniť Klienta na túto skutočnosť, príp. takýto komentár alebo reklamu stiahnuť.
 5. Ak reklama Objednávateľa obsahuje akékoľvek grafické znázornenie, logo, fotografiu alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vysporiadanie vzťahov s autorom takého diela zodpovedá v plnom rozsahu výlučne Objednávateľ, ktorý také dielo na Webové stránky umiestnil. Objednávateľ súhlasí s tým, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Objednávateľ tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.
 6. Rozsah využívaných Služieb je závislý od typu objednanej Služby, resp. od Produktov, ktoré sa Objednávateľ rozhodne využívať alebo zakúpiť.
 7. Objednávateľ má výlučné právo prístupu k objednaným Službám. Prístup k objednaným Službám je chránený jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Objednávateľ je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.
 8. Skupinový administrátor nie je oprávnený využiť údaje o klientoch priradených k jeho kontu na rozosielania nevyžiadanej pošty. Prevádzkovateľ také konanie považuje za spamming. Skupinový administrátor je povinný chrániť údaje klientov a nesmie ich poskytnúť tretím stranám ani zverejňovať v akomkoľvek elektronickom alebo tlačenom médiu. Získané informácie je povinný zabezpečiť tak, aby tieto neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti je Skupinový administrátor v plnom rozsahu zodpovedný za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Skupinový administrátor súhlasí s tým, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Skupinový administrátor tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť. Skupinový administrátor tiež berie na vedomie, že databáza vytvorená Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite pozastaviť poskytovanie Služieb Objednávateľovi, ak Objednávateľ závažným spôsobom porušuje Zmluvu a/alebo VOP, najmä ak:
  • Objednávateľ prostredníctvom svojej registrácie umožňuje využívať Služby akejkoľvek inej osobe,
  • Prevádzkovateľ dodatočne zistí, že registrácia Objednávateľa nebola z akéhokoľvek dôvodu oprávnená,
  • Prevádzkovateľ zistí, že Objednávateľ využíva Webové stránky a / alebo Služby na (i) hromadné rozosielanie elektronických správ, (ii) rozosielanie správ obsahujúcich informácie o Produktoch a službách Objednávateľa, (iii) rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
  • Objednávateľ koná v rozpore so Zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, môže byť podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.
 10. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi za objednané a/alebo poskytnuté Služby cenu uvedenú v Zmluve a/alebo Objednávke a/alebo Cenníku.
 11. Klient nesmie akýmkoľvek spôsobom zneužívať Služby poskytované Prevádzkovateľom.
 12. Klient nesmie akýmkoľvek spôsobom falšovať vystavené certifikáty a osvedčenia.
 13. Klient nesmie meniť osobné údaje za účelom zmeny údajov na certifikáte a osvedčení.
 14. Klient nesmie využívať certifikát vystavený pre konkrétnu prevádzku v inej prevádzke.
 15. Klient nesmie využívať certifikát vystavený pre konkrétnu prevádzku.
 16. Klient nesmie poskytovať tretím stranám získané študijné materiály, prezentácie, videá a testy a tieto nesmie akýmkoľvek spôsobom zneužívať.

Článok XII
Reklamačný poriadok

 1. Objednávateľ má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na strane Prevádzkovateľa. Objednávateľ je zároveň oprávnený v rámci reklamačného postupu požadovať primeranú náhradu škody, ktorá mu preukázateľne vznikla v dôsledku chyby na strane Prevádzkovateľa, alebo žiadať primeranú zľavu z ceny.
 2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Objednávateľ chybu zistil, alebo mohol zistiť.
 3. Reklamáciu je Objednávateľ oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na adresu: skolenia@potravinarstvo.com), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 7 dní odo dňa je prevzatia.
 4. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služieb, uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 24 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Objednávateľa dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Objednávateľa na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 5. Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu alebo ponúknutia náhradných Služieb.
 6. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi, je povinný Objednávateľ uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

Časť C

SPAM

Článok I
Povinnosť právnickej a fyzickej osoby pri zasielaní reklamných e-mailov

Problematiku reklamných e-mailov a nevyžiadanej pošty (spamu) upravujú nasledovné zákony:

 • zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľ služieb (podnikateľ) podľa §4 ods.6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal. Podľa §3 ods. 7  zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame sa reklama nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, teda bez súhlasu príjemcu reklamy. Podľa §3 ods.8 sa reklama nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta.

Naša spoločnosť si nepraje zasielať nevyžiadanú poštu na všetky naše firemné e-mailové adresy vrátane adries (capla@potravinarstvo.com, zajac@potravinarstvo.com). Ak chcete zaslať ponuku Vašich služieb alebo produktov, najskôr nás prosím požiadajte o náš súhlas. Ďakujeme za pochopenie.

Príklad prvotného emailu na získanie súhlasu na zaslanie ponuky:
Dobrý deň,
sme spoločnosť poskytujúca služby v oblasti ……, v meste …… Prosím Vás o povolenie zaslať Vám ponuku našej spoločnosti.
Vaša adresa je súčasťou databázy našich obchodných partnerov.
Ďakujem a prajem príjemný deň.
S pozdravom,
Meno odosielateľa, názov spoločnosti, adresa, kontakt

Bližšie informácie o SPAME: Čo je to spam?

Článok II
Preskúmanie a administrácia nevyžiadanej pošty

Naša spoločnosť preskúmava každý e-mail zaslaný na adresy: editor@potravinarstvo.com, info@potravinarstvo.com, capla@potravinarstvo.com, zajac@potravinarstvo.com.

E-maily, v ktorých nás zákazník žiada o poskytnutie služby, produktu alebo spolupráce, z ktorej môžeme mať finančný profit spracovávame bezplatne. Následne zákazníkovi bezplatne vypracuje a zašleme cenovú ponuku.

Nevyžiadané reklamné e-maily s informáciou o produktoch alebo službách, z ktorých nemáme finančný profit naši zamestnanci preskúmavajú tiež. Keďže takéto preskúmanie považujeme za prácu, účtujeme si zaň jednorazový poplatok 33 EUR. Faktúru za vykonané preskúmanie zašleme odosielateľovi nevyžiadaného e-mailu. Ak je odosielateľ nevyžiadaného e-mailu neznámy, faktúru vystavíme a zašleme spoločnosti, ktorej produkty a služby sú ponúkané.

Súčasťou politiky našej spoločnosti je dodržiavanie právnych predpisov EÚ a SR.

Z uvedeného dôvodu musíme v zmysle platnej legislatívy nahlásiť odosielateľa nevyžiadanej pošty Slovenskej obchodnej inšpekcii.

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Časť D
Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok I
Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené poskytnutím Služieb alebo Produktov svojim Klientom. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené zverejnením reklamných materiálov Klienta.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií umiestnených na Webových stránkach a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takých informácií na príslušný účel.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty dobrého mena.

Článok II
Spoločné ustanovenia

 1. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
 2. Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej Zmluvnej strane osobne, kuriérskou službou alebo poštou na poslednú známu adresu tejto Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak adresát odmietne prevziať zásielku, a to dňom jej odmietnutia, alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, a to dňom jej vrátenia odosielateľovi.
 3. V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. klient súhlasí s využívaním elektronického kontaktu ním uvedeného v konte klienta, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa výrobkov a služieb spoločnosti HACCP Consulting s.r.o., ako aj výrobkov a produktov tretích subjektov.

Článok III
GDPR

 1. Dotknutá osoba v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dávam súhlas Prevádzkovateľovi tejto internetovej stránky internetovej stránky https://haccp.sk (HACCP Consulting s.r.o. so sídlom: Slivková 12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO 55118771), na spracovanie mojich osobných údajov pre účely zabezpečenia poskytovaných služieb pre účely Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento súhlas platí počas trvania poskytovaných služieb, ako aj počas následnej archivácie predložených osobných materiálov. Som si vedomý/á, že súhlas na spracovanie mojich osobných údajov môžem kedykoľvek písomne odvolať. Uvedené údaje sú dôverné a v zmysle platných právnych predpisov budú poskytnuté Ministerstvu školstva, športu, vedy a výskumu SR. Zároveň beriem na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi ES/EÚ.

Článok IV
Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
 2. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len na základe súhlasu oboch Zmluvných strán
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať informácie, získané v rámci vzájomnej spolupráce, tretím osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi Objednávateľa, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.
 4. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 5. Objednávateľ ako dotknutá osoba v súlade so Zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. SR o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dávam súhlas Prevádzkovateľovi (HACCP Consulting s.r.o. so sídlom: Slivková 12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO 55118771), na spracovanie mojich osobných údajov uvedených pre účely evidencie a zabezpečenia procesu poskytovaných služieb. Tento súhlas platí počas trvania služby, ako aj počas následnej archivácie predložených osobných materiálov. Som si vedomý/á, že súhlas na spracovanie mojich osobných údajov môžem kedykoľvek písomne odvolať. Uvedené údaje sú dôverné a v zmysle platných právnych predpisov môžu byť poskytnuté tiež daňovému úradu a Ministerstvo školstva, športu, vedy a výskumu SR ako aj Centru vedecko-technických informácií SR. Zároveň beriem na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi ES/EÚ.
 6. Objednávateľ má právo podať žiadosť o poskytnutie informácií, aké jeho osobné údaje naša spoločnosť uchováva. Túto žiadosť môžete zaslať na e-mailovú adresu: zajac@potravinarstvo.com, capla@potravinarstvo.com. Na základe Vašej žiadosti Vám zašleme zoznam osobných údajov uchovávaných našou spoločnosťou. Následne si môžete vybrať, ktoré z týchto údajov si prajete úplne zmazať alebo anonymizovať. Následne Vás budeme informovať, ktoré údaje boli nenávratne zmazané alebo anonymizované. Upozorňujeme Vás, že pri niektorých službách ako je akreditované ONLINE školenie musíme uchovávať Vaše osobné údaje pre účely kontroly Ministerstva školstva, športu, vedy a výskumu Slovenskej republiky ako aj Centra vedecko-technických informácií SR a tieto údaje nemôžeme trvalo zmazať. 
 7. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia Zmluvy a/alebo VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradiť ustanovením novým a to takým, ktoré sa svojím zmyslom a účelom blíži nahradzovanému ustanoveniu a zmluvnej vôli, ktorú v ňom Zmluvné strany prejavili. Do doby dosiahnutia dohody sa namiesto takýchto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.
 8. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.
 9. V prípade prevodu práv a povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z internetového obchodu E-SHOP na inú osobu (fyzickú a/alebo právnickú), prechádzajú všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa na nadobúdateľa vrátane povinností vyplývajúcich z prípadných vád Produktu a taktiež povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov Objednávateľov a oprávnených osôb.
 10. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2023.